Wójt Gminy Trzebieszów O G Ł A S Z A otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku

Wójt Gminy Trzebieszów
działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Trzebieszów Nr VIII/57/15 z dnia   20 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

O G Ł A S Z A

otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku

 1. Rodzaj zadania:

1.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez:

a) Prowadzenie sekcji sportowej, organizację rozgrywek, uczestnictwo  w zawodach – dyscyplina piłka nożna;

b) Prowadzenie sekcji sportowej, organizację rozgrywek, uczestnictwo w zawodach – dyscyplina piłka siatkowa;

c) Prowadzenie sekcji sportowej, organizację rozgrywek, uczestnictwo  w zawodach – dyscyplina tenis stołowy;

d) Prowadzenie sekcji sportowej, organizację rozgrywek, uczestnictwo w zawodach – dyscyplina lekkoatletyka.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Wysokość dotacji na realizację zadania – 30.000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).
 2. Ze zgłoszonych ofert na realizację powyższych zadań zostaną wybrane oferty najkorzystniejsze. Wybranym podmiotom zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy po podpisaniu umowy.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 4. Po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich ofert komisja przedstawia je Wójtowi Gminy z propozycją przyznania dotacji.
 5. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy.
 6. w przypadku, kiedy organizacje otrzymały dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, konieczne jest dokonanie uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania.
 1. Wójt Gminy Trzebieszów zastrzega sobie prawo udzielenia dotacji na zadanie więcej niż jednemu podmiotowi.
 2. Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania lub powierzenia wykonywanych zadań poprzez udzielenie dotacji.
 3. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, Wójt Gminy Trzebieszów zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszania wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania:

1.Zadania powinny być realizowane zgodnie z warunkami zawartymi   w umowie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2016 r.

2.Warunkiem realizacji zadań jest wygranie konkursu ofert i przyjęcie zlecenia realizacji zadań poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej.

 

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)  w sekretariacie Urzędu Gminy Trzebieszów do dnia 16.03.2016 r.
do godz. 1530
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: ?Konkurs ofert   w 2016 r.?

 

Do oferty należy dołączyć:

 

Ogłoszenie o konkursie ofert wraz z załącznikami jest zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Trzebieszów: www.ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl. w zakładce ?KONKURS OTWARTY?, na stronie internetowej: archiwum.trzebieszow.gmina.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Trzebieszowie.

 1.Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

Wyniki konkursu przedstawione zostaną w ciągu 7 dni licząc od ostatniego dnia składania ofert na stronie BIP Urzędu Gminy Trzebieszów: www.ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl w zakładce ?KONKURS OTWARTY?, na stronie internetowej: archiwum.trzebieszow.gmina.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Trzebieszowie.

Oferty podlegają ocenie Komisji Konkursowej powołanej przez Wójta Gminy Trzebieszów.

Konkurs ma charakter jawny.

Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę:

– możliwość zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę,

– przedstawiona w ofercie kalkulacja kosztów zadania w odniesieniu do

   zakresu rzeczowego zadania,

– wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

– proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, które będą  

realizować zadanie,

– uwzględnia udział środków własnych organizacji lub środków

pochodzących z innych źródeł w realizacji zadania,

– wkład rzeczowy, osobowy, świadczenia wolontariuszy i pracę społeczna

zadeklarowaną w ofercie,

– dotychczasowe osiągnięcia, wiarygodność, rzetelność i terminowość

oferenta.

 

VII. Wysokość środków finansowych na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju:

 1. a) przekazanych w 2015 roku wyniosła 30.000,00 zł.
 2. b) przekazanych w 2014 roku wyniosła 30.000,00 zł.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (25) 796-03-55 w. 204 lub w pok. nr 17 Urzędu Gminy    w Trzebieszowie.

 

 

Mirosław Szekalis

-//-

Wójt Gminy Trzebieszów

 

Skip to content