Wójt Gminy Trzebieszów ogłasza nabór na członka Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku

Trzebieszów, dnia 23.02.2016 r. Nr ITBR.4221.1.2.2016

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.     o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),

Wójt Gminy Trzebieszów

ogłasza nabór na członka Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku

W wyniku naboru zostanie wybrany członek Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy  o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku.

Kandydatów na członka Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

Kandydat na członka Komisji Konkursowej musi spełniać następujące kryteria:

1) osoba wskazana przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,           z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje/podmioty biorące udział w danym konkursie ofert;

2) nie pozostaje wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności (do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika ? Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.);

3) jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych;

4) posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji zadań publicznych w zakresie

   wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 08.03.2016 r.  w sekretariacie Urzędu Gminy w Trzebieszowie lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów.

Formularz, który wpłynie po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrana osoba zostanie powołana do Komisji Konkursowej Zarządzeniem Wójta Gminy Trzebieszów.

 

POBIERZ: OGŁOSZENIE O KONKURSIE

POBIERZ: ZARZĄDZENIE O POWOŁANIU KOMISJI KONKURSOWEJ

 

Mirosław Szekalis

-//-

Wójt Gminy Trzebieszów

Skip to content