Wójt Gminy Trzebieszów informuje, że odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzebieszów, na podstawie art. 48 ust. 4 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235).

 

Skip to content