WYBORY 2020 INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 

      W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi m.in. przemieszczania się, zapobiegającymi dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa oraz zawieszeniem, bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Trzebieszów, informuję przedstawicieli komitetów wyborczych, że zgłoszeń kandydatów na członków OKW na terenie Gminy Trzebieszów można dokonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Skan zgłoszenia (lub zdjęcie) z własnoręcznymi podpisami kandydatów na członków OKW oraz osoby zgłaszającej należy przesłać na adres e-mail Urzędu Gminy Trzebieszów [email protected] lub platformy e-PUAP (skrytka e-PUAP: /485k8ityjf/skrytka ).

     Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia upoważnienie lub jego kopię. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą, kopię uwierzytelnia pełnomocnik wyborczy, a w przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście ? osoba przyjmująca zgłoszenie, po okazaniu oryginału upoważnienia.

    Oryginały zgłoszeń należy przesłać drogą pocztową za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Gminy lub doręczyć w terminie późniejszym, uzgodnionym  z  urzędnikiem wyborczym lub pracownikiem urzędu gminy.

    Istnieje również możliwość dostarczenia oryginałów dokumentów, o których mowa powyżej w skrzynce podawczej w siedzibie Urzędu Gminy Trzebieszów.

    W przypadku braków w zgłoszeniu urzędnik wyborczy lub pracownik Urzędu Gminy będzie kontaktował się z osobą dokonującą zgłoszenia telefonicznie lub za pośrednictwem  e-mail, podobnie będzie wyglądał kontakt z kandydatem na członka OKW.

    Dlatego też proszę o podawanie na formularzach zgłoszeniowych zarówno nr telefonu jak i adresu e-mail.

Kontakt do urzędnika wyborczego: 697017474 

                                                                                                                   Urzędnik Wyborczy

                                                                                                                   Gminy Trzebieszów

 

                                                                                                                  /-/Anna Abramczuk

 

pobierz: https://drive.google.com/open?id=1SbHhZoLDJ4f5Aw3yafgApg1gGEJO3jfq

1. pobierz: Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

2. UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Skip to content