Wybory do europarlamentu w dniu 26 maja br – Informacja w związku z RODO

Tożsamość administratora

Administratorem danych osobowych jest Krajowe Biuro Wyborcze reprezentowane przez jego Szefa, z siedzibą w Warszawie (00-902), przy ul. Wiejskiej 10.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres: Krajowe Biuro Wyborcze, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

  1. art. 6 ust. 1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikająca w szczególności z art. 162 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, oraz wydanych na tej podstawie Uchwał Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach jako narzędzia wspomagającego prace komisji wyborczych;
  2. art. 6 ust. 1 lit. e) – RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  3. oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na weryfikacji i kontroli dostępu do Systemu Wsparcie Organów Wyborczych (WOW).

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości, jak również podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie lub na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania oraz usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych, po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO):

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa,

Telefon: 22 860 70 86.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych na etapie rejestracji użytkownika systemu WOW jest/było dobrowolne, lecz niezbędne do rozpoczęcia pracy w systemie WOW.

 

Skip to content