Wyniki wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminnych o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/2019
WÓJTA GMINY TRZEBIESZÓW

z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminnych o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku

 Działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

Skip to content