XIV Sesja Rady Gminy Trzebieszów – Zaproszenie

Trzebieszów, 13.11.2019r. 

ZAPROSZENIE – ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 21 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie, odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

 1. Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 1. Przyjęcie protokołu z XII i XIII Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
 1. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Trzebieszów na lata 2016-2023 (XIV/88/19);
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (XIV/89/19);
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok (XIV/90/19);
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Trzebieszów na rok 2020 (XIV/91/19);
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok (XIV/92/19);
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Trzebieszów na rok 2020 (XIV/93/19);
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Trzebieszów (XIV/94/19);
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok (XIV/95/19);
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (XIV/96/19);
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Trzebieszów w roku szkolnym 2018/2019.
 1. Informacje – wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów                                      

           /-/
Andrzej Nurzyński


Całość dokumentacji Sesji RG Trzebieszów  znajduje się na portalu www.posiedzenia.pl/trzebieszow

Skip to content