XIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Trzebieszów.

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, z późn. zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 2 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 1600 w zdalnym trybie obradowania odbędzie się XIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Trzebieszów.

 

PODGLĄD UCHWAŁ: https://portal.posiedzenia.pl/trzebieszow?

Przewidywany jest następujący porządek:

 1. Otwarcie XIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 1. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku
  na terenie Gminy Trzebieszów (XIX/124/20).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (XIX/125/20).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia
  oraz wysokości cen za te usługi (XIX/126/20).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (XIX/127/20).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej (XIX/128/20).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebieszów (XIX/129/20).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Trzebieszów (XIX/130/20).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Trzebieszów (XIX/131/20).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego (XIX/132/20).
 11. Przedstawienie Raportu z realizacji -Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebieszów na lata 2013-2032″ za lata 2018-2019.
 1. Zamknięcie obrad XIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów.

 

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.            

 Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów        
/-/                             

Andrzej Nurzyński

 

PODGLĄD UCHWAŁ: https://portal.posiedzenia.pl/trzebieszow?

Skip to content