XLVI Sesja Rady Gminy Trzebieszów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2022 poz. 559, ze zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 27 maja 2022 r. (piatek) o godz. 13.30 w Urzędzie Gminy Trzebieszów odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Przed sesją w Kościele pw. Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w Trzebieszowie o godz. 12.00 odbędzie się Msza Św. w intencji samorządu i mieszkańców Gminy Trzebieszów.

 Przewidywany jest następujący porządek:

 1. Otwarcie XLVI Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Trzebieszów.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętamj bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebieszów w 2022 roku..
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebieszów?.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Przedstawienie Raportu za lata 2020-2021 z realizacji ?Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebieszów na lata 2013-2032?.
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebieszowie za 2021 rok.
 12. Przedstawienie ?Oceny zasobów pomocy społecznej za 2021r.?.
 13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebieszowie za 2021 rok.
 14. Zamknięcie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
 15. Informacje – wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów
Andrzej Nurzyński


Projektu uchwał dostępne są na Portalu www.posiedzenia.pl/trzebieszow

Skip to content