XV Sesja Rady Gminy Trzebieszów

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 19 grudnia 2019r. (czwartek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie, odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

WIĘCEJ: https://portal.posiedzenia.pl/trzebieszow?

Przewidywany jest następujący porządek:

 1. Otwarcie XV Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 1. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (XV/97/19).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok (XV/98/19).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
  na 2020 rok (XV/99/19).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego (XV/100/19).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzebieszów na rok szkolny 2019/2020 (XV/101/19).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (XV/102/19).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Trzebieszów do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej? –  edycja 2019-2020 realizowanego
  ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (XV/103/19).  
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzebieszów
  na 2020 rok (XV/104/19).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy (XV/105/19).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Trzebieszów (XV/106/19).
 13. Informacje ? wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

                                                                                                 

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów                                    

 /-/

 Andrzej Nurzyński

Skip to content