XXX Sesja RADY GMINY TRZEBIESZÓW – 29.12.2020. ZAPRASZAMY

ZAPROSZENIE  ZAWIADOMIENIE

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 09.30 w zdalnym trybie obradowania (transmisja na żywo dla sołtysów oraz zaproszonych gości w Zespole Szkolno  Przedszkolnym  w Trzebieszowie), odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Całość materiałów na Sesję znajduje się na stronie www.posiedzenia.pl/trzebieszow

Przewidywany jest następujący porządek:

 1. Otwarcie XXX Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego (XXX/172/20);
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok (XXX/173/20);
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Trzebieszów na lata 2021 ? 2024 (XXVIII/174/20);
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzebieszów na 2020 rok (XXX/175/20);
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy (XXX/176/20);
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy (XXX/177/20);
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok (XXX/178/20);
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (XXX/179/20);
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok (XXX/180/20);
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (XXX/181/20).
 15. Informacje ? wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów                                       

/-/ Andrzej Nurzyński

Skip to content