XXXIV Sesja Rady Gminy Trzebieszów

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 9 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie (dla radnych)  oraz w Zespole Szkolno ? Przedszkolnym  w Trzebieszowie (transmisja na żywo dla sołtysów oraz zaproszonych gości), odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Po sesji w Kościele pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Zembrach o godz. 16.30 odbędzie się Msza Św. w intencji samorządu i mieszkańców Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

 1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu ?Zasłużony dla Gminy Trzebieszów? (XXXIV/198/21).
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy.
 7. Debata nad Raportem o stanie Gminy. *
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2020 rok (XXXIV/199/21).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu (XXXIV/200/21).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok (XXXIV/201/21).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjne (XXXIV/202/21).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok (XXXIV/203/21).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (XXXIV/204/21).
 14. Przyjęcie raportu z realizacji ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebieszów za lata 2019-2020.
 15. Przyjęcie raportu z realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzebieszów za lata 2019-2020.
 16. Informacje ? wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

Transmisja z sesji oraz materiały sesyjne, w tym projekty uchwał i raporty dostępne są na https://portal.posiedzenia.pl/trzebieszow?

                                                                                                   

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów                                      

Andrzej Nurzyński


*Zgodnie z art. 28aa ust. 4,5,6 i 8 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, ze zm.) Rada Gminy rozpatruje raport. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień (tj. do 8 czerwca br.), na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

Skip to content