ZAPROJEKTUJ POMNIK z okazji 600-lecia TRZEBIESZOWA

REGULAMIN – POBIERZ (plik WORD)

REGULAMIN

 1. Organizator konkursu:

   

Wójt Gminy Trzebieszów i Rada Gminy Trzebieszów,
Urząd Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów,
tel. +48 25 7960344 mail: [email protected]

 

 1. Tematyka prac konkursowych: 600-lecie Trzebieszowa

 

       Uczestnicy wykonują projekt pomnika w dowolnej formie plastycznej  z  okazji przypadającego w przyszłym roku  600-lecia Trzebieszowa. Praca ta będzie podstawą zaprojektowania pomnika, jaki powstanie na skwerku przy kościele parafialnym w Trzebieszowie. Pomnik zostanie odsłonięty
1 lipca 2018 r. Projekt pomnika powinien nawiązywać do historii Trzebieszowa. Dodatkowo może nawiązywać do 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

III.    Cele:

 1. Propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży
 2. Rozwijanie twórczej inwencji i plastycznej ekspresji.
 3. Prezentacja możliwości twórczych uczestników konkursu.
 4. Warunki uczestnictwa:
 5. Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych z klasami gimnazjalnymi i dorośli.
 6. Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę. Praca powinna być oryginalnym projektem autora, powinna być wykonana samodzielnie i indywidualnie. Dopuszczane są prace zbiorowe.
 7. Technika wykonania pracy plastycznej: dowolna
 8. Formaty: A4-A3 lub podobne
 9. Dostarczona praca plastyczna powinna być podpisana z tyłu literami drukowanymi według wzoru:

 

TYTUŁ PRACY: pomnik 600-lecia Trzebieszowa

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA…………………………………………………………………..

WIEK………………………………………………..

Kontakt do autora: tel/mail: ………………………………………………………………………..

SZKOŁA (jeśli dotyczy – nazwa, adres, telefon, e-mail)

………………………………………………………………………………………………………………..

NAUCZYCIEL NADZORUJĄCY WYKONANIE PRACY (imię i nazwisko, telefon kontaktowy ( jeśli dotyczy)………………………………………………………….

 

 1. Miejsce dostarczenia prac: Urząd Gminy w Trzebieszowie, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów. Osoba do kontaktu: Sławomir Smolak , Sekretarz Gminy, Tel. 509199705, [email protected]
 2. Termin dostarczenia prac do UG: 12.2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 28 grudnia 2017 r. podczas Sesji Rady Gminy Trzebieszów[1].

 1. Nagrody: Nagrodą na zwycięzcy będzie pomnik z okazji 600-lecia Trzebieszowa wg projektu zwycięzcy oraz tablet.
 2. Prace plastyczne dostarczone na konkurs przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich reprodukcji, publikacji
  i ekspozycji bez zgody autora i bez uiszczania autorowi należności finansowych. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne
  z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanych materiałów do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.
 3. Uwaga! Prace podpisane nieczytelnie, bez załącznika nr 1 dołączonego do pracy, lub nie spełniające innych wymogów regulaminu nie będą brały udziału w konkursie.

 

Uczestnicy obowiązkowo dołączają wypełniony

ZAŁĄCZNIK 1  DO KONKURSU

Konieczny dopisek na opakowaniu prac:

KONKURS PLASTYCZNY

600-lecie Trzebieszowa

=========================

ZAŁĄCZNIK 1

(proszę dołączyć do pracy!)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W KONKURSIE PLASTYCZNYM ?600-lecie Trzebieszowa?

 

Tytuł pracy …………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko autora………………………………………………………………………………………….

Kontakt: …………………………………………………………………………………………………………….

Wiek (dotyczy osób poniżej 18 lat) ……………………………………………………………………….

Nauczyciel nadzorujący (jeśli dotyczy) ………………………………………………………………….

Szkoła (nazwa, adres, telefon, e-mail ? jeśli dotyczy) ……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu plastycznego 600-lecie Trzebieszowa…………………………………………………………

                                                (imię i nazwisko uczestnika)

w celach wynikających z regulaminu konkursu plastycznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 883
z późniejszymi zmianami). Poprzez przekazanie pracy na konkurs nieodpłatnie przenoszę na organizatora wszelkie prawa majątkowe do niej na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. 2000, Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).

 

                                                    …………………………………………………………………..

                                                    (data, podpis osoby dorosłej /lub rodzica lub opiekuna prawnego)

[1] Termin Sesji Rady Gminy może ulec zmianie o czym laureat nagrody będzie poinformowany.

Skip to content