Zaproszenia na XXXII Sesje Nadzwyczajną Rady Gminy Trzebieszów

Zaproszenie na BIP: https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=271&p1=szczegoly&p2=1622682

projektu uchwała na portalu:

ZAPROSZENIE ? ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 15 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 16.00 w zdalnym trybie obradowania, odbędzie się XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

  1. Otwarcie XXXII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  1. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Trzebieszów (XXXII/193/21).
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego określającego zasady współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miasta Międzyrzec Podlaski oraz Gmin: Trzebieszów, Drelów, Kąkolewnica, Międzyrzec Podlaski na lata 2021-2030 (XXXII/194/21).
  3. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miasta Międzyrzec Podlaski oraz Gmin: Trzebieszów, Drelów, Kąkolewnica, Międzyrzec Podlaski na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji (XXXI/195/21).
  4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Trzebieszów za rok 202l
  1. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów.

    

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów
Andrzej Nurzyński

Skip to content