Zawiadomienie o LXIII Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 22 czerwca 2023 r . (czwartek) o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie odbędzie się LXIII Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Przed sesją w Kościele pw. Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w Trzebieszowie o godz. 9.00 zostanie odprawiona Msza Św. w intencji samorządu i mieszkańców Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:
1. Otwarcie LXIII Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXI i LXII Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy2.
6. Debata nad Raportem o stanie Gminy. *
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Ze względu na rozmiar (85 MB)  podajemy link do zarządzenia nr 42:  Zarządzenie Nr 42/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebieszów za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=337&action=details&document_id=1883069 lub bezpośrednio: https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/42.pdf

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
  lokalu użytkowego.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania
  członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Trzebieszowie
  14. Informacje ? wolne wnioski.
  15. Zamknięcie obrad LXIII Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów
Andrzej Nurzyński

 

W załączeniu:
1. Projekty uchwał na LXIII Sesję Rady Gminy Trzebieszów na BIP:  https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=340&action=details&document_id=1899266
2. Raport o Stanie Gminy opublikowany jest na BIP:
https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/raport-o-stanie-gminy-2022-
final.pdf

3. Sprawozdania z działalności GOPS: https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=340&action=details&document_id=1899266

Całość projektów uchwał dostępna na stronie www.posiedzenia.pl/trzebieszow

*Zgodnie z art. 28aa ust. 4,5,6 i 8 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.) Rada Gminy rozpatruje raport. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień (22 czerwca 2023 r.) na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

 

 

Skip to content