ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY TRZEBIESZÓW

ZAPROSZENIE – ZAWIADOMIENIE

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019r. poz. 506, z późn. zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 20 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie, odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

 1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/4/18 Rady Gminy Trzebieszów
  z dnia 20 listopada 2018 r. (XVIII/113/20).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/6/18 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 20 listopada 2018 r. (XVIII/114/20).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/8/18 Rady Gminy Trzebieszów
  z dnia 20 listopada 2018 r. (XVIII/115/20).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Rady Gminy (XVIII/116/20).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy (XVIII/117/20).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebieszów na rok 2020 (XVIII/118/20).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (XVIII/119/20).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/40/19 z dnia 27 lutego 2019r. 
  w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Trzebieszowie Drugim w Przedszkole w Trzebieszowie Drugim i utworzenia się Zespołu Szkolno – Przedszkolnego (XVIII/120/20).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
  w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Trzebieszów (XVIII/121/20).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego (XVIII/122/20).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok (XVIII/123/20).
 16. Informacje ? wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów                                    

  /-/

 Andrzej Nurzyński

 

 

Skip to content