ZAWIADOMIENIE O XLIII SESJI RADY GMINY TRZEBIESZÓW

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 27 stycznia  2022 r. (czwartek) o godz. 16.15 w Urzędzie Gminy Trzebieszów odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Państwo Radni Rady Gminy Trzebieszów będą mogli brać udział w sesji przebywając w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzebieszów, jak również
w zdalnym trybie obradowania.

Państwo Sołtysi będą mogli brać udział w sesji w zdalnym trybie obradowania poprzez zalogowanie się w czasie sesji do systemu posiedzenia.pl lub przebywając w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

 1. Otwarcie XLIII Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ?Regulaminu udzielania dotacji
  z budżetu Gminy Trzebieszów na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków?.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w zakresie budowy chodnika.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaka ratownika OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad, na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet Radnym Rady Gminy Trzebieszów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Trzebieszów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
 12. Informacje ? wolne wnioski.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów
Andrzej Nurzyński

Program oraz uchwały znajdują się na portalu:
https://portal.posiedzenia.pl/trzebieszow?

Skip to content