Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Gminy Trzebieszów

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 559, ze zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 29 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Trzebieszów odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Państwo Radni Rady Gminy Trzebieszów będą mogli brać udział w sesji przebywając w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzebieszów, jak również w zdalnym trybie obradowania.

Państwo Sołtysi będą mogli brać udział w sesji w zdalnym trybie obradowania poprzez zalogowanie się w czasie sesji do systemu posiedzenia.pl lub przebywając w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzebieszów.

 Przewidywany jest następujący porządek:

 1. Otwarcie XLIV Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebieszów w 2022 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzebieszów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad, na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie
  w budżecie gminy funduszu sołeckiego na 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji złożonej przez Fundację im. Nikoli Tesli, KRS 00000443710.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy za 2021 rok, tj.:
  a) Komisji Budżetu,
  b) Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa
  c) Komisji Infrastruktury i Rolnictwa,
  d) Komisji Rewizyjnej,
  e) Komisji Skarg wniosków i Petycji.
 15. Informacje ? wolne wnioski.
 16. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów
Andrzej Nurzyński

PROJEKTY UCHWAŁ DOSTĘPNE NA STRONIE: https://portal.posiedzenia.pl/trzebieszow?

 

Skip to content