Zawiadomienie o XLV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 559, ze zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 27 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Trzebieszów odbędzie się XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Trzebieszów.

Państwo Radni Rady Gminy Trzebieszów będą mogli brać udział w sesji przebywając w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzebieszów, jak również w zdalnym trybie obradowania.

Przewidywany jest następujący porządek:

 1. Otwarcie XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
 4. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego “Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Trzebieszów na rok 2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Trzebieszów 2022-2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Trzebieszów obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 8. Podjecie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebieszów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 10. Podjecie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów
Andrzej Nurzyński


Projektu uchwał dostępne są na Portalu www.posiedzenia.pl/trzebieszow

Skip to content