Złóż wniosek na inicjatywę lokalną – Dotacje do 1000 zł
Zapraszamy od składania wniosków mieszkańców Gminy Trzebieszów na inicjatywy mieszkańców gminy finansowane przez Wójta Gminy Trzebieszów.

WARTO DZIAŁAĆ NA RZECZ SWOJEJ WSPÓLNOTY LOKALNEJ !!!

Wójt Gminy Trzebieszów informuje, że organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą  ubiegać się o środki na realizację własnych pomysłów w ramach Inicjatywy lokalnej.  Przedsięwzięcia te muszą zaspokajać zbiorowe potrzeby mieszkańców oraz przyczyniać się  do poprawy warunków ich życia. Termin składania wniosków: 28 luty 2016 r. W załączeniu wniosek, kryteria oceny i tryb oceny wniosków.

Tryb oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Trzebieszów zwanej dalej Gminą

1.1. Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej uchwały jest formą współpracy Gminy z jego mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności Gminy. § 1.2. Podejmowanie inicjatyw lokalnych ma służyć realizacji przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz przyczyniać się do poprawy warunków ich życia.

2. 1. Z wnioskiem o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zwanym dalej ?wnioskiem?, mogą wystąpić mieszkańcy Gminy bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r. Nr 1118 z późn. zm.) – zwanej dalej ?ustawą?.

2.3. Wnioski składa się w Urzędzie Gminy Trzebieszów w terminie do 15 października , a w roku 2015 w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały. Od roku 2016 przewiduje się dodatkowy termin składania wniosków- do dnia 28 lutego.

3 1. Przed złożeniem wniosku istnieje możliwość skonsultowania jego treści pod względem wymogów formalnych z pracownikami Urzędu Gminy.

3.2. Oceny formalnej złożonych wniosków dokonują pracownicy Urzędu Gminy właściwi merytorycznie.

4. Ostatecznego wyboru złożonych wniosków w ramach inicjatywy lokalnej dokonuje Wójt Gminy Trzebieszów.

5.1 O podjętym rozstrzygnięciu wnioskodawca powiadamiany jest w terminach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

Załącznik nr 1
do uchwały V/33/15 z dnia 29 czerwca 2015 r zmieniony uchwałą VII/56/15 z dnia 12 października 2015 r Rady Gminy w Trzebieszowie

Skip to content