Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie

http://gops.gminatrzebieszow.pl/

Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów, tel. (25) 796 05 73
e-mail: [email protected]

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebieszowie

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne, wychowawcze, dobry start i fundusz alimentacyjny

Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Trzebieszów realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie, który został powołany Uchwałą Nr XI/63/91 z Rady Gminy w Trzebieszowie z dnia 8 września 1991 r. Głównym celem Ośrodka jest pomoc mieszkańcom gminy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Od 1 stycznia 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie realizuje również zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, dobry start i funduszu alimentacyjnego.


Zgodnie z art. 110 ustawy o pomocy społecznej GOPS wykonuje zadania pomocy społecznej w gminie oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej reguluje ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 163).

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje :

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej nie przysługuje osobie odbywającej karę pozbawienia wolności. Natomiast osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.

Świadczeniami z pomocy społecznej realizowanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej są:

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu.

Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, co jest uregulowane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 712).

Wywiad ten ma na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób lub rodzin. Przeprowadza się go w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby czy rodziny oczekującej wsparcia. Osobą uprawnioną do przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego jest pracownik socjalny.

Do wywiadu niezbędne są dokumenty potwierdzające tożsamość osoby ubiegającej się o pomoc oraz obrazujące sytuację materialną, zawodową , zdrowotną, m.in.:

Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy ma prawo domagać się od osoby ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszonych o:

Ustawa o pomocy społecznej określa także tryb postępowania w przypadku uzyskania dochodu jednorazowego oraz w walucie obcej.

Świadczenia pieniężne udzielane są osobom/rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom/rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy. Ponadto osoby, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej mogą ubiegać się o zasiłek celowy niezależnie od dochodu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie realizuje program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

 

Skip to content