Odnawialne źródła energii w gminie Trzebieszów

O projekcieProjekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 4 486 937,49zł, zaś wartość dofinansowania 3 426 592,46 zł.

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (419 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych.

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost potencjałów rozwojowych gminy wiejskiej Trzebieszów (przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju) oraz podniesienie jakości życia mieszkańców i poprawa stanu środowiska naturalnego. Cel główny to poprawa jakości (czystości) powietrza w gminie Trzebieszów poprzez wykorzystanie zasobów energii odnawialnej (energii słonecznej) jako alternatywnego źródła wytwarzania ciepła.

Cele szczegółowe:

wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy i wykorzystaniu OZE,
    wyposażenie gminy w nowoczesną technologię pozwalającą na wykorzystanie OZE, poprzez zapewnienie dotacji na zakup kolektorów słonecznych,
    ograniczenie zużycia zasobów paliw kopalnych i energii ze źródeł konwencjonalnych oraz wzrost udziału energii cieplnej produkowanej z OZE,
    dywersyfikacja dostaw energii i wzrost bezpieczeństwa energetycznego w gminie,
    zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem c.w.u. w gospodarstwach domowych oraz zaspokojenie potrzeb energetycznych mieszkańców,
    obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery,
    spadek liczby chorób wśród mieszkańców gminy spowodowanych zanieczyszczonym powietrzem,
    poprawa mikroklimatu i wykorzystanie walorów gminy, w tym walorów turystycznych, a tym samym stworzenie warunków do aktywizacji pozarolniczej działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy, w tym w sektorze energetycznym i agroturystyki.

Gmina zostanie wyposażona w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych.

Rezultaty:

    wzrost bezpieczeństwa energetycznego,
    efekt ekologiczny (ograniczenie zużycia surowców kopalnych, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń i efekt cieplarniany),
    mniejsze koszty ogrzewania wody (oszczędności w budżetach domowych).

Efekt:
wzrost potencjałów rozwojowych gminy, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu, wzrost jakości życia mieszkańców. Poprawie ulegnie również stan środowiska.

Zasięg projektu:

    województwo: lubelskie,
    powiat: łukowski,
    gmina: Trzebieszów,
    miejscowości: Celiny, Dębowica, Dębowierzchy, Gołowierzchy, Jakusze, Karwów, Kurów, Leszczanka, Mikłusy, Nurzyna, Płudy, Popławy-Rogale, Szaniawy-Matysy, Szaniawy-Poniaty, Świercze, Trzebieszów, Trzebieszów Drugi, Trzebieszów-Kolonia, Trzebieszów Pierwszy, Wierzejki, Wólka Konopna, Wylany, Zaolszynie, Zembry.

 

Skip to content