Projekty UE 2014-2020 – Rozwijać umysł, kreować siebie – 1.5 mln zł

Wójt Gminy Trzebieszów informuje o realizacji w Gminie Trzebieszów projektu:  ROZWIJAĆ UMYSŁ, KREOWAĆ SIEBIE, ZDOBYWAĆ ŚWIAT
– projektowanie własnej ścieżki rozwoju w Gminie Trzebieszów

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Lubelskiego na realizację w Gminie Trzebieszów  w/w projektu.

Cel projektu:

Zwiększenie w okresie od 1 kwietnia 2017  r. od 30 czerwca 2019 r. dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego na terenie gminy Trzebieszów poprzez organizację zajęć dla 238 uczniów (122 uczennic i 116 uczniów) oraz 56 nauczycieli, przyczyniając się do rozwoju kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw uczniów w następujących szkołach:

SP W Dębowicy, Gimnajzum w Dębowicy, SP w Trzebieszowie, Gimnazjum w Trzebieszowie, SP w Mikłusach i SP w Jakuszach.

W ramach projektu zrealizowanie zostanie łacznie 4881 godzina zajęć dydaktycznych stacjonarnych m.imn z matematyki, przyrody, informatyki, języka angielskiego, couchingu i psychoedukacji, doradztwa zawodowego oraz zagrożeń w cyberprzestrzeni. Zaproponowana forma wsparcia jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy uczniów i nauczycieli poszczególnych szkół objętych wsparciem.

Działania zostały zaplanowane w oparciu o indywidualne potrzeby rozwoju, edukacji i możliwości psychofizycznych uczestników projektu.

Projekt ten jest realizowany zgodnie z zasada równości szans oraz niedyskryminacji.

Projekt przewiduje doposażenie szkół w sprzęt multimedialny oraz utworzenie 2 międzyszkolnych pracowni komputerowych z dostępem do internetu. Realizacja przyczyni się do podniesienia poziomu efektywności edukacji w szkołach Gminy Trzebieszów.

Wartość projektu: 1 590 997,95 zł

W ramach projektu zrealizowane będą następujące zadania:

 • 5 szkół otrzyma pracownie komputerowe po 10 komputerów wraz z doposażeniem w sprzęt multimedilany. 
 • 150 uczniów otrzyma wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji z jezyka angielskiego
 • 130 uczniów otrzyma wsparcie w ramach warsztatów informatycznych z elementami grafiki
 • 215 uczniów i 56 nauczycieli  przejdzie kurs ICT w zakresie nabycia wiedzy z zakresu możliwości , jakie dają urządzenia mobilne z wykorzystaniem zdobytych umiejętności do pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin.
 • 230 uczniów i 59 nauczycieli przejdzie zajęcia z profilaktyki zagrożeń w cyberprzestrzeni. Uczestnicy nabędą umiejętności  rozpoznania zespołu zachowań, które są symptomatyczne m.in dla osób uzależnionych od internetu. Umiejętności te maja wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników w sieci.
 • 160 uczniów otrzyma wsparcie z zakresu matematyki. Blisko 1050 godzin zajęć dla uczniów.
 • 120 uczniów otrzyma wsparcie z zakresu zajęć przyrodniczych. Blisko 1050 godzin zajęć dla uczniów. 
 • 76 uczniów i 29 nauczycieli otrzyma wparcie w zakresie budowania zespołu.
 • 59 uczniów przejdzie warsztaty  kreowania profesjonalnego wizerunku na rynku pracy
 • 131 uczniów uzyska umiejętności poruszania się w świecie wirualnego rynku pracy i wykorzystania narzędzi TIK jako elementów wspierających działalność przedsiębiorcy
 • 12 nauczycieli przejdzie certyfikowany kurs psychoedukacji i coachingu w edukacji w oparciu o metodę ChangeYourMind.

PARTNER PROJEKTU


 

111

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

Skip to content